commissielid 4jarige subsidies voor de AKr | Amsterdamse Kunstraad

Dienst:lid van de commissie Muziek & Muziektheater kunstenplan 2017-2020
Opdrachtgever:Amsterdamse Kunstraad

De positie en taak van de Kunstraad

De Amsterdamse Kunstraad, opgericht in 1950, is het permanente en onafhankelijke adviesorgaan van het Amsterdamse gemeentebestuur. De Kunstraad heeft een ruim geformuleerde taak: hij kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen, zowel over onderwerpen uit de portefeuille Cultuur als over kunst en cultuur gerelateerde onderwerpen uit andere portefeuilles.
De Kunstraad is adviseur waar het gaat om het inhoudelijk oordeel over kunstuitingen en adviseur voor het kunstbeleid en adviseert over het profiel en strategie van kunstinstellingen, de verhouding tussen de kunstdisciplines, het voorzieningenniveau, de financiering daarvan, het bereik, het effect enz.

Kunstenplan
Tot de belangrijke taken behoort de advisering ter voorbereiding van het Kunstenplan. Dit advies vormt de basis van het kunstbeleid over een vierjarige periode. Daarnaast adviseert de Kunstraad ten aanzien van verdere bestuurlijke beslissingen. In de regel gaat het daarbij om belangrijke voorgenomen beleidswijzigingen, voornemens voor nieuwe projecten en voorzieningen in de kunst, verbindingen tussen het kunstbeleid en andere gemeentelijke beleidsterreinen en specifiek artistiek-inhoudelijke keuzes.

Bestuur
Het bestuur van de Amsterdamse Kunstraad wordt benoemd door de gemeenteraad op voordracht van het College van Burgemeester en Wethouders. Bestuursleden worden benoemd voor vier jaar en kunnen een keer worden herbenoemd voor diezelfde periode. Voorafgaand aan de (her)benoeming van de voorzitter en de overige bestuursleden vindt een publieke bekendmaking van de vacature(s) plaats.

Het bestuurslidmaatschap van de AKr is onverenigbaar met een functie, bestuurlijk of in dienstverband, bij een organisatie die gesubsidieerd wordt door de gemeente Amsterdam in het kader van het vierjaarlijkse Kunstenplan of organisaties die deze subsidie willen aanvragen. Amsterdamse ambtenaren en leden van het college van B & W kunnen geen zitting nemen in het bestuur.

Commissies
Voor de voorbereiding van adviezen worden door het bestuur commissies gevormd, die eveneens geen belang mogen hebben bij een van de aanvragen in de sector waarover zij een oordeel uitspreken. Op dit moment zijn er acht pre-adviserende commissies die elk een eigen terrein bestrijken en geleid worden door de leden van het bestuur van de AKr.