Cookies


Op www.maartengulickx.com worden functionele, analytische en advertising cookies ingezet. Voor analytische en advertising cookies hebben we je expliciete toestemming nodig. Analytische cookies geven ons inzicht (via Google Analytics) hoe je gebruik maakt van onze website. We gebruiken deze inzichten om onze websitestructuur te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. De advertising cookies zetten wij in voor promotionele doeleinden. Jouw Facebook en Instagram profiel kan worden ingezet voor zogenaamde aangepaste en vergelijkbare doelgroepen. Dit betekent dat we je door middel van advertenties opnieuw kunnen bereiken via je tijdslijn met promotionele berichten en dat we op basis van je Facebook profiel gerichter relevante doelgroepen kunnen bereiken. Wij zetten hiervoor de beschikbare data en middelen in via de advertentiemanager van Facebook. Ook zetten wij het Google Display netwerk in om onze banners te vertonen, op de daarvoor aangewezen websites van derden. Onze banners kunnen daarom zichtbaar zijn op websites die je bezoekt, die gelinkt zijn aan het Google Display Netwerk.


Maarten Gulickx heeft geen invloed op het verwerken van informatie door Google op door Google opgeslagen servers en het delen aan derden indien ze hier wettelijk toe worden verplicht. Maarten Gulickx zal verder nooit andere partijen toegang geen tot de cookies die zijn geplaatst.Verwerking van de gegevens.


Gegevens die binnenkomen middels een coachtraject of via het contactformulier en het inspiratiemailformulier op de website worden door ons bewaard en verwerkt. Het gaat hierbij alleen om gegevens die jij hebt opgegeven. Denk hier bij aan: NAW gegevens en coachvraagstukken via de formulieren op de website en de notities van de gesprekken tijdens het traject. Maarten Gulickx gaat zorgvuldig en respectvol om met jouw persoonsgegegevens. Persoonlijke gegevens is gevoelige informatie en wij zullen deze dan ook nooit verkopen of delen met andere partijen die niet bij Maarten Gulickx betrokken zijn.

Doelen


De verzamelde gegevens worden door Maarten Gulickx alleen gebruikt voor de uitvoering van zijn professie. Alleen wanneer dit wettelijk verplicht blijkt zal Maarten Gulickx informatie met derden delen.

Termijn van bewaring


De persoonsgegevens worden bewaard al naar gelang dat noodzakelijk is vanuit Mr. Gulickx en / of vanuit een wetgeving

Beveiliging

De website van Maarten Gulickx is beveiligd met een SSL Certificaat. Dit zorgt ervoor dat vertrouwelijke informatie versleuteld wordt verzonden. Daarnaast zijn alle elektronische apparaten met o.a. een wachtwoord beveiligt en alleen toegankelijk voor Maarten Gulickx.

Wijzigingen

Maarten Gulickx behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.